76. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

76. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

76'ncı özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 03/06/2018 tarihinde 76. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 76. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B)Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
✓C)Çekimser oy kullanılabilir
D)Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E)Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?
A)Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B)Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C)Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
✓D)Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E)Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek

Soru 3. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A)Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B)Gerektiğinde zor kullanmak
C)Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D)Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
✓E)Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

Soru 4. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak
sınırlandırılmasına ne denir?
A)Arama
✓B)Yakalama
C)Hüküm giydirme
D)İfade alma
E)Tutuklama

Soru 5. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A)Kişinin dokunulmazlığını
B)Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C)Hak arama hürriyeti
D)Konut hakkı
✓E)Özel hayatın gizliliği

Soru 6. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kimyasal delil
B)Fiziksel delil
✓C)Biyolojik delil
D)İz delili
E)Parmak İzi

Soru 7. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
✓A)Hakim
B)C.Savcısı
C)Mülki Amir
D)Kolluk Amiri
E)Hiçbiri

Soru 8. “ Hukuka aykırı arama ve ele geçirilenler ” cümlesindeki boşluklara
hangisi gelmelidir?
A)Geçerlidir-delil olur
B)Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
✓C)Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D)Hakim onayına sunulur-delil olur
E)Adli aramadır-delildir

Soru 9. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve
özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
✓A)Özel Güvenlik Komisyonu
B)İl İdare Kurulu
C)Hakim
D)Kolluk Amiri
E)Belediye Meclisi

Soru 10. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde
kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah
kullanılması hali hangisini ifade eder?
A)El koyma
✓B)Zor kullanma
C)Yakalama
D)Arama
E)Hiçbiri

Soru 11. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A)Özel güvenlik görevlisinin
B)Mağdurun
C)Jandarmanın
D)Polisin
✓E)Herkesin

Soru 12. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
✓A)Valilik
B)İlgili Komisyon
C)İl Emniyet Müdürü
D)İl Jandarma Komutanlığı
E)İçişleri Bakanlığı

Soru 13. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan,
bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı
kayıtlara geçirilmesine denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Resmi yazı
B)Tutanak
C)Rapor
✓D)Not alma
E)Delil

Soru 14. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete
alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?
✓A)Yetkili genel kolluğa
B)Adliyeye (C. Savcılığına)
C)Özel güvenlik komisyonuna
D)Yetkili özel güvenliğe
E)Valiliğe

Soru 15. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini mahiyettedir. Yukarıda boş
bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Tamamlayıcı
B)Belirleyici
C)Eksik
D)Artan
E)Hiçbiri

Soru 16. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II
Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V
Özel Hocalar
A)I,V
✓B)I, II, III
C)IV, V
D)III, IV
E)II, IV

Soru 17. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
✓Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B)Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C)Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D)Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E)Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

Soru 18. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
A)Başbakanın onayından sonra
B)TBMM Başkanının onayından sonra
C)Bakanlar Kurulunun onayından sonra
✓D)Cumhurbaşkanının onayından sonra
E)TBMM Genel Kurulunun onayından sonra

Soru 19. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
A)2
B)3
C)4
✓D)5
E)6

Soru 20. Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların
denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?
✓A)İçişleri Bakanlığı-Valilik
B)Jandarma Genel Komutanlığı
C)Sahil Güvenlik Komutanlığı
D)Belediyeler
E)Emniyet Genel Müdürlüğü

Soru 21. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad
verilir?
A)Mahalle
B)Polis bölgesi
✓C)Devriye güzergâhı
D)Belediye sınırları
E)Kontrollü bölge

Soru 22. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A)Yönlendirici personel
B)Kontrol personeli
C)Koruma personeli
D)Kontrol noktası amiri
✓E)Sağlık personeli 

Soru 23. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A)Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B)Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C)Psikolojik rahatsızlık
D)Güvensizlik ortamı oluşturmak
✓E)Hepsi

Soru 24. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki
görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda
araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi
bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak
heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını
kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?
✓A)Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi açması
B)Bagajı kontrol etmesi
C)Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D)Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E)Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi

Soru 25. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
✓A)İhbar ciddiye alınmaz
B)Emniyet hattı oluşturulur
C)Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir 
D)Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E)Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

Soru 26. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A)Kimlik tespiti yapılmalıdır
B)Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C)Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
✓D)Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E)Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

Soru 27. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar,
çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda
anlatılmak istenen nedir?
A)İhbar
✓B)Eşkâl
C)Bombalı paket
D)Biyolojik tehdit
E)Devriye

Soru 28. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
A)Adam öldürme
B)Trafik kural ihlali 
C)Gasp
✓D)Kapkaç
E)Çete oluşturanlar

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A)Sözlü rapor
✓B)Görsel rapor
C)Yazılı rapor
D)Görev öncesi rapor
E)Elektronik rapor

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A)Tespit tutanağı
B)İhbar tutanağı
C)Suçüstü tutanağı
D)Müracaat tutanağı
✓E)Devriye tutanağı

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A)Suç sebebi
B)Yakalanma zamanı ve yeri
✓C)Bilirkişi ifadesi 
D)Ne şekilde yakalandığı
E)Zor kullanılmış işe doktor raporu

Soru 32. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A)3
B)5
✓C)2
D)4
E)1

Soru 33. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B)Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet
savcılığına teslim edilir
✓C)Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak
alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D)Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E)Bineceği uçağın Pilotuna sorulur

Soru 34. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
✓B)Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza 
C)Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D)Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E)Başlık-gelişme-sonuç

Soru 35. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve
mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
A)Şüphe
✓B)Olay
C)Arama
D)Miting
E)Hepsi

Soru 36. Olay yerinde görevi bulunmayan görevli hangisidir?
A)Cumhuriyet savcısı
B)İlk ekip
C)Olay yeri inceleme ekibi
D)Sağlık Ekipleri
✓E)Hakim

Soru 37. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi
olmalıdır?
A)Kafa ve boyun
B)Eklem yerleri 
✓C)Kol ve bacakların etli kısımları
D)Karın ve kasıklar
E)Göğüs

Soru 38. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
✓A)X-Ray cihazı
B)Kapalı devre televizyon sistemi
C)Tel örgü
D)Duvar
E)Demir parmaklık

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde
bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu
olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken
davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A)Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B)Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması
✓C)Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
D)Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
E)Olayı en kısa zamanda genel kolluğa bildirmesi

Soru 41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A)Motivasyon
B)Stabilizasyon
C)Zoom
✓D)Kalibrasyon
E)Gramaj ayarı

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A)Hırsız alarm sistemleri
✓B)Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C)Kapalı devre TV sistemi
D)Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E)Yer altı fiber optik algılama

Soru 43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
A)Kamera ile
B)Kartlı okuyucu ile
✓C)X-Ray cihazı ile
D)CCTV ile
E)Kapı tipi dedektörü ile

Soru 44. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır? 
A)0,5 metre
B)1,5 metre
✓C)1 metre
D)2 metre
E)3 metre

Soru 45. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
B)Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C)Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak
D)Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak
✓E)Hepsi

Soru 46. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır
✓B)İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C)Toplumun büyük bir bölümünün ilkyardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler
sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D)İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E)İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir? 
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)Durumun kötüleşmesini önlemek
C)İyileşmeyi kolaylaştırmak
D)Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
✓E)Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

Soru 48. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
✓A)Koruma, Bildirme, Kurtarma
B)Koruma, Taşıma, Nakil
C)Konuşma, Bildirme, Nakil
D)Kurtarma, Taşıma, Nakil
E)Koruma, Kollama, Nakil

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken
işlemlerden değildir?
A)Sakin ve kararlı olmalıdır
✓B)Kimseden yardım almamalıdır
C)Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D)Yaralının endişelerini gidermelidir
E)Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır? 
✓A)Sağlık kuruluşuna haber verme
B)Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C)Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D)Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E)Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması

Soru 51. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A)Hava yolunun açılması
B)Solunumun düzenlenmesi
C)Kas ve iskelet sistemi kontrolü
✓D)Kan dolaşımının sağlanması
E)Sindirim sisteminin düzenlenmesi

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi
gerekir?
A)İskelet sistemi
B)Dolaşım sistemi
C)Sindirim sistemi
✓D)Bilinç Durumu
E)Kas sistemi

Soru 53. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır? 
A)16-22
✓B)12-20
C)18-24
D)24-30
E)30-36

Soru 54. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli
kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
✓A)Triaj
B)Taşıma
C)Teşhis
D)Tedavi
E)İlkyardım

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
A)Nefes alamaz
✓B)Nefes alabilir
C)Konuşamaz
D)Rengi morarmıştır
E)Acı çeker, ellerini boynuna götürür

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir? 
A)Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B)Su baskınlarına müdahale etmek
✓C)Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D)Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı
olmak
E)Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A)Hidrojenli hidrokarbonlar
B)Kum
C)Toprak
✓D)Oksijen
E)Karbondioksit

Soru 581. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III. Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin
dikkate alınan kriterlerindendir?
A)I. ve II.
B)II. ve III.
C)I. - II. ve III.
D)I. ve IV. 
✓E)I. - II. ve IV.

Soru 59. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve
oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kendi kendine yanma
✓B)Yavaş yanma
C)Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A)Koruma ekibi
B)İlkyardım ekibi
C)Kurtarma ekibi
✓D)Teknik onarım ekibi
E)Söndürme ekibi

Soru 61. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne
amaçlanmaktadır?
A)Yanan maddenin ısısını düşürmek
B)Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
✓C)Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
D)Yanan maddeyi dağıtmak 
E)Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A)154
B)156
C)186
✓D)177
E)187

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken
bir davranıştır?
A)Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B)Sel sularına girmemek
C)Elektrik kaynaklarından uzak durmak
✓D)Araç içinden ayrılmamak
E)Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A)Lsd
B)Eroin
C)Kokain
D)Metadon 
✓E)Esrar

Soru 65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A)Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B)Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C)Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D)Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
✓E)Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

Soru 66. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve
düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A)Sempati
B)Dinleme
C)İletişim
D)Psikoloji
✓E)Empati

Soru 67. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış
üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin
olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan
ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
A)Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B)Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C)Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım 
✓D)Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
E)Sözümün kesilmesi beni rahatsız

Soru 68. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması
gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B)Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C)Gelen kişiyi önemsememek
D)Gelen kişilere yardımcı olmamak
E)Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A)Emir vermek; yönlendirmek
B)Ahlak dersi vermek
✓C)Göz teması kurmak, dinlemek
D)Öğretmek; nutuk çekmek
E)Ad takmak, alay etmek

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
A)Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
B)Tüm insanlar saygıya değerdir
C)Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir 
✓D)Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E)İlişkilerde gönüllülük esastır

Soru 71. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?
A)İzin vermezseniz rapor alırım
B)Çek arabanı oradan
C)Laftan anlamıyor musun sen
D)Yasak kardeşim yasak
✓E)Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için

Soru 72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
A)Etkileşim
B)Öğretim
C)Öğrenim
✓D)İletişim
E)Motivasyon

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
✓A)İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir
B)İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır
C)İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker
D)İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır 
E)İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir

Soru 74. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurgulamaktadır?
A)Nezaket
✓B)Hoşgörü
C)Doğru algılamak
D)Özgüven
E)Benmerkezcilik

Soru 75. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne
ad verilir?
✓A)İleti
B)Kod
C)Gösterge
D)Gönderici
E)Kanal

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
A)Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
B)Bir bina veya şahsı korumak
C)İki grubu birbirinden ayırmak
D)Topluluk veya kalabalığı geriye itmek 
✓E)Trafik düzenini sağlamak

Soru 77. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak
gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A)Kişiler arası iletişim
B)Sözlü iletişim
✓C)Sözsüz iletişim
D)Öz kişisel iletişim
E)Yatay iletişim

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi algılamaseçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği
anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
A)Hedef
✓B)Kaynak
C)İleti
D)Anlam
E)Kod açma

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
A)Tesir altında kalanlar
B)Seyirciler
✓C)Hayırseverler
D)Profesyonel kışkırtıcılar 
E)Atılganlar

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?
A)Tesadüfî Kalabalık
B)Seyirci Kalabalık
C)Saldırgan Kalabalık
✓D)Mutlu Kalabalık
E)Kızgın Kalabalık

Soru 81. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce,
inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline
gelmesine de denir?
A)Tekamül
B)İrade
C)Kariyer yapma
✓D)Sosyalleşme
E)Tedbirli olma

Soru 82. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
A)Caydırıcılık
B)Provokasyona gelmeme
C)Profesyonel olma 
D)İnisiyatif kullanma
✓E)İletişime kapalı olma

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol
altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A)Hilal düzeni
B)Kılıç düzeni
✓C)Kama düzeni
D)Satıh düzeni
E)Makas düzeni

Soru 84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan,
birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A)Bölük
✓B)Grup
C)Seyirci
D)Küme
E)Takım

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A)Dernekler
B)Stadyumdaki seyirciler
C)Sendikalar 
✓D)Aile
E)Kamu kurumları

Soru 86. Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile
olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir
belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Topluluğu dağıtmak
B)Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
C)Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
D)Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
✓E)O bölgede hasar tespiti yapmak

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?
A)Kolun uzantısı olarak kullanılır
B)Etkisiz hale getirmek için kullanılır
C)Kişi taşımada kullanılır
D)Kelepçe olarak kullanılır
✓E)Yakalamak için kullanılır

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden
değildir?
✓A)Genel kolluk asayiş hizmeti
B)Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti 
C)Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
D)Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
E)Özel güvenlik koruma hizmeti

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
A)Özel koruma
B)Araç koruma
✓C)Yakın koruma
D)Konut koruma
E)İşyeri koruma

Soru 90. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır
B)Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir
✓C)Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
D)Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır
E)Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
A)Toplantı yeri önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır
B)Korunan kişinin toplantı süresince bulunacağı yerler önceden tespit edilir 
✓C)Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz
D)Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit edilir, boş ve korunur durumda tutulur
E)Toplantı alanından çıkış ve alternatif kaçış yolları önceden belirlenir

Soru 92. Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır
B)Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır
✓C)Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir
D)Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu
merdiveni kontrol altında bulundurur
E)Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir
değildir?
A)Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
✓B)Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız
binebilir
C)Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının
güvenliğini sağlamalıdır
D)Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E)Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır

Soru 94. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi
olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir? 
A)Tehlike noktası
B)Hedef noktası
✓C)Boğma noktası
D)Koruma noktası
E)Saldırı noktası

Soru 95. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan
hangisi bulunmaz?
A)Makam aracı
B)Baştaki güvenlik aracı
C)İkinci güvenlik aracı
D)Kılavuz araba
✓E)Çekici, kurtarıcı araç

Soru 96. Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
A)Sol ön koltukta
B)Sol arka koltukta
C)Sağ arka koltukta
✓D)Sağ ön koltukta
E)Arka orta koltukta

Soru 97. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı
hangi yetkisini kullanır? 
✓A)Silah kullanma
B)Cop kullanma
C)Üst araması
D)Kimlik sorma
E)İkaz etme

Soru 98. Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
✓A)Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
B)Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır
C)Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır
D)Ülke genelinde her zaman kullanır
E)Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken
kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A)Kimlik sorma
B)Zor kullanma
C)Arama
D)Yakalama
✓E)Telefon dinleme

Soru 100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir? 
A)Vali
✓B)Kaymakam
C)İçişleri Bakanı
D)Emniyet Müdürü
E)Garnizon Komutanı

 

 

76. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 76. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 76. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 76. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım