75. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

75. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

75'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 08/04/2018 tarihinde 75. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 75. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih
hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
A)İşverenin, iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında
gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek işçiyi yanıltması
B)İşverenin, işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi
C)İşverenin, işçinin ücretini kanun hükümlerine uygun olarak hesap etmemesi
D)İşçinin, diğer bir işçi tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene
bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması
✓E)İş sözleşmesinin konusu olan işinyapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin
sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması


Soru 2. Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma
yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A)Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından belirlenir
✓B)Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve
benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar
C)Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, Maliye Bakanlığı tarafından
temin edilir
D)Tüm özel güvenlik şirketleri ateşli silah alabilir ve bulundurabilir
E)Özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik
hizmetlerinde kullanılmak üzere, Valiliğin kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile silah alma,
kullanma ve taşıma izni verilebilir

Soru 3. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini yapamaz?
A)Olay yerini koruma altına almak
B)Şüpheliyi yakalamak
C)Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D)Genel kolluğa haber vermek
✓E)Şüphelinin ifadesini almak

Soru 4. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir
✓B)Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir

C)Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun
D)Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik
kimlik kartı valilikçe iptal edilir
E)Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen özel
güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir

Soru 5. Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan
şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının
camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel
güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ek tedbir alma yükümlülüğü
✓B)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
C)Temel eğitim alma yükümlülüğü
D)Yenileme eğitimi verme yükümlülüğü
E)Rücu etme yükümlülüğü

Soru 6. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu
teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada
bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit
edilmiştir. Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?
A)Rüşvet
B)Zor kullanmada sınırın aşılması
✓C)Zimmet
D)Yağma
E)Hırsızlık

Soru 7. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri
kısıtlanmıştır?
I-Dernek kurma hakkı
II-Siyasi partilere üye olma hakkı
III-Sendikaya üye olma hakkı
IV-Grev yapma hakkı
V-Seçilme hakkı
A)I-II
B)I-II-III
C)II-III-IV-V
D)III-IV
✓E)IV

Soru 9. I.Bedeni kuvvet
II.Maddi güç
III.Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A)III-I-II
B)II-I- III
C)I-III-II
✓D)I-II-III
E)III-II-I

Soru 10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı
personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?
A)İçişleri Bakanı
✓B)Vali
C)İl Emniyet Müdürü
D)Özel Güvenlik Daire Başkanı
E)Milli Savunma Bakanı

Soru 11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre,
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
A)Terk edilmiş eşyayı emanete alma
B)Yangın deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki
işyeri ve konutlara girme
C)Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve arama
✓D)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanları girmek isteyenleri elle arama
E)Olay yerini ve delilleri koruma

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin
verilebilir?
A)Eğitim ve öğretim kurumlarında
B)Sağlık tesislerinde
C)Talih oyunları işletmelerinde
D)İçkili yerlerde
✓E)Para nakillerinde

Soru 13. Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mehmet kanuna
uygun olarak yaptığı aramada bir şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu durumda
Mehmet’in yapması gereken nedir?
✓A)Suç unsurunu ve şahsı muhafaza altına almak ve derhal genel kolluğa haber vermek
B)Şahsı dövmek
C)Şahsı uygun bir yere götürerek detaylı üst araması yapmak
D)Şahsı alışveriş merkezinin dışına çıkarmak
E)Suç unsurunu muhafaza altına alıp şahsın içeri girmesine izin vermek


Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
A)Görev alanında önleyici arama
B)Kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması yapma
C)Görev alanındaki suça el koyma
✓D)Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama
E)Tabii afet hallerinde arama-kurtarma görevlilerine yardım etme

Soru 15. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat
olmalıdır?
A)20
B)50
C)80
✓D)100
E)120

Soru 16. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
A)İş Kanunu
B)Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
✓C)Ceza Muhakemesi Kanunu
D)Türk Ceza Kanunu
E)Sendikalar Kanunu

Soru 17. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B)Özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur
✓C)Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte de çalıştırılabilir
D)Özel güvenlik personeli greve katılamaz
E)Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?
A)Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırmak
B)Mülki İdare amirinin verdiği görevleri yerine getirmemek
C)Geçerli mazeret olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu bulundurmamak
D)Bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı öğrenip genel kolluğa haber vermemek
✓E)Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

Soru 19. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev
yapılmasına kim tarafından izin verilir?
A)Vali
✓B)Özel Güvenlik Komisyonu
C)Vali Yardımcısı
D)İl Emniyet Müdürü
E)Özel Güvenlik Şirketi Müdürü

Soru 20. 5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev
alanı’’ belirlemede usul nedir?
A)Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B)İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C)Bölge Polis Merkezince belirlenir
✓D)İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine valinin onayıyla belirlenir
E)İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

Soru 21. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik
şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?
A)Özel Güvenlik Komisyonları
✓B)İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
C)İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri
D)Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürleri
E)Gümrük Muhafaza Teşkilatları

Soru 22. Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının
arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki
bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu
işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?
A)Tespit tutanağı
B)Buluntu eşya tutanağı
C)Değer tespit tutanağı
✓D)İhbar tutanağı
E)Üst arama tutanağı

Soru 23. “Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının
hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması
yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan
yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.”
Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adli arama
B)Ev araması
✓C)Önleme araması
D)Kişilerin aranması
E)İşyeri araması

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye yangın ihbar numarası doğru olarak verilmiştir?
✓A)110
B)112
C)154
D)155
E)156

Soru 25. İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri
arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle
uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde
ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize denir.
Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?
A)Bulgu
B)Silah izi
✓C)Maddi suç delili
D)Mahkeme zabıtları 
E)Olay tespit tutanağı

Soru 26. Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Emniyet hattı oluşturulur
B)Paketin en az 30 metre çevresine kimse yaklaştırılmaz
C)Paketin bulunduğu bölge usulüne uygun tahliye edilir
D)Paketi ilk gören kişi olay yerinden ayrılmamalıdır
✓E)Zararın en az olması için şüpheli paket derhal en yakın su kütlesine bırakılmalıdır

Soru 27. Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sadece görev alanında silah taşımaya yetkilidir
B)Sadece görevli olduğu süre içinde silah taşımaya yetkilidir
✓C)Her zaman ve her yerde silah taşır
D)İl Özel Güvenlik Komisyon kararına göre birime tahsis edilen ruhsatlı silahı görevde ve görev
alanında taşımaya yetkilidir
E)Görev silahını düzenli olarak devir-teslim rapor defterine işler

Soru 28. Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak
çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En
doğru hareket tarzları nedir?
A)Zarfı alıp çekmeceye koyarlar
B)Zarfı alıp AVM yöneticisine teslim ederler
C)Sahibi çıkana kadar zarfı birisi üzerinde taşır 
D)Zarfı kat temizlik görevlisine teslim ederler
✓E)Zarf içerisindeki parayı sayarak miktar ve konuya ilişkin tutanak tutup, güvenlik sorumlusuna
bilgi vererek emanete alırlar

Soru 29. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin
‘‘Yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde iş yeri ve konutlara
girme’’ yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Çalıştığı ildeki
✓B)Görev alanındaki
C)Çalıştığı ilçedeki
D)Çalıştığı mahalledeki
E)Çalıştığı belediye sınırlarında

Soru 30. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?
✓A)Stadyum ve cami içerisi
B)Kamu düzeni ve emniyeti için önemli olan ıssız ve tenha yerler ile mali, iktisadi ve sanayi
tesislerinin bulunduğu kampüs siteler
C)Üniversiteler, fabrikalar, bankalar
D)Marketler, alışveriş merkezleri ve site halinde kurulmuş yerleşim yerleri
E)Çarşı, pazar, meydan, park, bahçe, iskele ve mezarlık

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?
A)Tarafların akrabalık derecesi
B)Müştekilerin borç bilgileri 
✓C)Tarafların imzaları ve tarih
D)Tarafların ekonomik durumları
E)Hepsi

Soru 32. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A)Kolluk kuvvetleri
B)Özel güvenlik
C)Mağdur
✓D)Herkes
E)Polis

Soru 33. Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları hakkında bilgi
vermeli
B)Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı
C)Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı
D)Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli
✓E)Hepsi

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?
✓A)Benzer bir olaydan derlenmelidir
B)Olayı temsil edici olmalıdır 
C)Kanuna uygun olmalıdır
D)Olay içinde ve olayla ilişkisi olmalıdır
E)Mantıklı ve gerçekçi olmalıdır

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden
değildir?
A)Bombayı uygun yöntemlerle taşıma, üzerinde taşıyorsa uygun kıyafet giyme
B)Fark edildiğinde eylemi erken gerçekleştirme veya kaçma isteği
C)Eylemden önce motive edecek, eylemden sonra kaçmasına yardımcı olacak birilerinin
bulunması
✓D)Fark edildiğinde çevresine hakaret savurarak uzaklaşmalarını isteme ve olay yerinden
kaçma
E)Belirlenen hedefin öncesinde dikkat çekmeden keşif yapma

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?
✓A)Kilit mekanizması
B)Kablo
C)Fünye
D)Güç kaynağı
E)Ateşleyici ve zamanlayıcı

Soru 37. Polis bölgesinde, yasal yakalama yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin
yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru alarak hangisinde sıralanmıştır.
A)Polise bilgi verme-yakalanan kişiyi sorgulama-yakalananı polise teslim etme
✓B)Yakalananın üst aramasının yapılması- polise bilgi verme-yakalananı tutulan tutanak ile
polise teslim etme
C)Rapor yazma-raporu polis merkezine verme-yakalananı polise teslim etme
D)Polis Merkezine bilgi verme-ifade alma- yakalananı polise teslim etme
E)Yakalananın sorgulama-tutanak tutma- yakalananı polise teslim etme

Soru 38. Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde
yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
✓A)Görevi başındaki görevlinin yakalama yapması zorunludur
B)Görevli olmasa dahi özel güvenlik görevlileri yakalama yapmaya zorunludur
C)Özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisi yoktur
D)Görevi başındaki özel güvenlik görevlisi yakalama yapmaya zorunlu değildir
E)Görevi başında olsun olmasın özel güvenlik görevlisi yakalama yapmaya zorunlu değildir

Soru 39. Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel
güvenlik görevlerinin yansıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
A)Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
✓B)Korunan eserlerin fiziki zararlar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C)Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak, gelen ziyaretçilere müzedeki eserler hakkında bilgi
vermek
D)Müze giriş ücretlerini almak
E)Müzeye gelenlerin listesini tutmak

Soru 40. Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem
kullanılmalıdır?
✓A)Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
B)Noktada sözlü bilgi verilerek
C)Noktada bilgi vermeksizin
D)Noktada defter doldurmaksızın
E)Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar

Soru 41. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
A)Paketin etrafını insanlardan arındırmak
B)Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak
C)Pakete dokunmamak
D)Patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyeti almak
✓E)Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak

Soru 42. X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından
geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir. Bu
aşamada özel güvenlik görevlisinin
müdahale tarzı ne olmalıdır?
A)“Bomba” diyerek bağırmalı
✓B)Konveyör bandını durdurmalı-Bagaj sahibi ile iletişime geçilmeli-Bu sırada bomba imha
uzmanına haber verilmeli
C)Çanta özel güvenlik görevlisi tarafından açılarak kontrol edilmeli 
D)Çanta sahibi tarafından açılarak kontrol edilmeli
E)Çanta ters şekilde X-Ray cihazından tekrar geçirilerek kontrol edilir

Soru 43. X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)70 cm.
B)Ready konumunda
✓C)50 cm.
D)1 mt.
E)1.50 mt.

Soru 44. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A)Jiletli Teller
B)Mantar Bariyerler
C)Yol Kesiciler
✓D)Biyometrik Sistemler
E)İhata duvarı

Soru 45. X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)Kurşun/Kâğıt
✓B)Kurşun/Kristal
C)Kristal/Demir 
D)Kurşun/Bakır
E)Kristal/Gümüş

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan
bir uyuşturucu maddedir?
✓A)Esrar
B)Metamfetamin
C)Ecstasy
D)Captagon
E)Amfetamin

Soru 47. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?
A)Tünelin içinin görünmesini engellemek
B)Gizlilik sağlamak
C)Toz girmesini engellemek
D)Görüntü kirliliğine engel olmak
✓E)Radyoaktif ışınların dışarı yayılmasını engellemek

Soru 48. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu
görüldüğünde ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yanlış olur?
A)Öncelikle kendi aracınızı tehlike oluşturmayacak bir alana çekmek ve aracınızın görünür
olmasını sağlamak 
B)Mümkün olan en hızlı şekilde 112’yi arayarak/aratarak yardım istemek
C)Olay yerinin güvenliğini sağlamak için kaza yapan aracı sabitlemek
D)Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek
✓E)İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak

Soru 49. İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Yaradaki kanama durdurulmaz
B)Yara bölgesinin hava alması için üzeri açık bırakılır
C)Yaranın temizliğinin sağlanması için içerisinde yabancı cisim olup olmadığı kurcalanır, varsa
çıkarılır
✓D)Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez
E)Yaradan dışarı çıkan kemik ve doku parçaları içeri sokulur

Soru 50. Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması
ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?
A)Yanığa neden olan madde ile temas en kısa sürede kesilir
B)Temas bölgesindeki giysiler çıkarılır
C)Tazyiksiz bol su ile temas bölgesi yıkanır
D)Hastanın yaşam bulguları değerlendirilir, acil yardım alması sağlanır
✓E)Temas bölgesine yanık merhemi sürülür

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış
değişikliklerinden biri değildir? 
A)İlgi alanlarında değişme
B)Sosyal çevrede değişim
C)Aile ilişkilerinde azalma
✓D)Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme
E)Ruh halinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi

Soru 52. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir
travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)Burkulmanın olduğu bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
B)Çıkan eklem, ilkyardımcı tarafından en kısa sürede yerine oturtulur
✓C)Çıkan eklem bulunduğu şekliyle sabitlenir hareket ettirilmez
D)Dokuların şişmemesi için burkulmanın olduğu bölge hareket ettirilir
E)Burkulmanın olduğu bölgeye sıcak uygulama yapılır

Soru 53. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım
uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
A)Hemen ayağa kaldırılır
B)Su içirilir
C)Oturtulur
D)Kuvvetli bir şekilde sallayarak uyanması sağlanır
✓E)Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir

Soru 54. İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla görevli olduğunuz bir alanda, travma sonucu ya
işçiyi taşımanız gerekirse aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?
A)Yaralının başı her zaman düz tutulmalıdır
B)Yavaş ve düzgün adımlarla hareket edilmelidir
C)Yön değiştirirken ani dönüşlerden kaçınılmalıdır
✓D)Hasta/yaralıya uzak mesafede durarak kaldırma ve taşıma işlemi yapılmalıdır
E)İkincil bir tehlike yoksa hasta/yaralı bulunduğu pozisyonda sabitlenmelidir

Soru 55. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım
uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
A)Ağzı su ile çalkalanır
B)Zehrin etkilerinden dolayı çocuğun yaşam bulguları değerlendirilir
C)Acil müdahale ekibine çocuğun ne içtiği mutlaka söylenir
D)Derhal acil tedavi alması sağlanır
✓E)Bir an önce kusturulur

Soru 56. Yangın oluşmasını sağlayan etken hangisidir?
✓A)İhmal
B)Sabotajlar
C)Tabiat olayları
D)Bilgisizlik
E)Hepsi

Soru 57. Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
✓A)Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde 112’nin aranmasına gerek yoktur
B)Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta temiz havaya çıkarılmalıdır
C)Solunum yoluyla oluşan zehirlenmeye neden olan maddenin patlama riskinden dolayı
elektrik düğmeleri kullanılmamalıdır
D)Cilt yoluyla oluşan zehirlenmelerde kimyasal maddeye temas eden giysiler çıkarılır
E)Cilt yoluyla oluşan zehirlenmelerde temas bölgesi bol su ile yıkanır

Soru 58. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale
ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)Kedi-köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda sabun ve bol su ile yara yıkanır
B)Arı sokmalarında iğne görülebiliyorsa çıkarılır
C)Akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır
D)Akrep-yılan sokmalarında yara bölgesi kalp seviyesinin altında tutulur
✓E)Akrep-yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
✓A)Hava kirliliği
B)Sel
C)Toprak kayması
D)Deprem
E)Tsunami 

Soru 60. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken
ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yaralıya müdahale etmeden önce çevre güvenliği sağlanmalıdır
B)Yaralının bulunduğu aracın motoru durdurulur ve araç sabitlenir
C)Yaralının bağlı olduğu emniyet kemeri çıkarılır
D)Yaralının ayaklarının pedallara sıkışmadığından emin olunur
✓E)Baş-boyun-gövde eksininin bozulması önemsenmez

Soru 61. Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir.
1. Sabotajlar
2. Önleyici tedbirlerin alınmaması
III .Kazalar
IV .İhmaller
Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?
A)I ve II
B)I, II ve III
C)II, III ve IV
D)I, III ve IV
✓E)I, II, III ve IV

Soru 62. Katı madde yangınlarında kullanılan soğutarak söndürme yönteminde kullanılan en
etkili yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 
✓A)Su
B)Kuru kimyevi toz
C)Hidrojen gazı
D)Köpük
E)Kimyasal gazlar

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?
A)Karbondioksit gazı
✓B)Oksijen gazı
C)Hidrojen gazı
D)Su
E)Kum

Soru 64. Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim,
su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
✓A)Heyelan
B)Sel
C)Deprem
D)Erozyon
E)Hortum

Soru 65. Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe bulunduğu sırada depreme yakalanan özel
güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket etmelidir?
A)Asansörü en üst kata çıkarır
B)Asansörü en alt kata indirir
C)Asansörden çıkmaz ve istediği kata gelmesini bekler
D)Asansör durana kadar bekleyip iner
✓E)Asansörü en yakın katta durdurup terk eder

Soru 66. Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?
A)Rol kültürü
✓B)Kurum kültürü
C)Güç kültürü
D)Birey kültürü
E)İş-süreç kültürü

Soru 67. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad
verilir?
✓A)İleti
B)Gösterge
C)Gönderici
D)Kanal
E)Kaynak

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A)Göz teması kurma
B)Soru sorma
✓C)Hemen sonuç çıkarma
D)Dinlediğinizi belli etme
E)Not alma

Soru 69. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik
cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A)Mesaj tekrarı
✓B)Geri bildirim
C)Yansıtma
D)Görev tekrarı
E)Kodlama

Soru 70. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Empatide anlama, sempatide hak verme vardır
B)Empatide duygular önemli değildir
C)Sempatide düşünceler önemlidir
D)Empati yandaş olmaktır
E)Aralarında hiçbir fark yoktur

Soru 71. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim
tekniğidir?
A)Kişiler arası iletişim
✓B)Kişi içi iletişim
C)Örgüt içi iletişim
D)Kitle iletişimi
E)Grup iletişimi

Soru 72. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının
kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
A)Kişiye aşırı sorumluluk verilmesinin
B)Bireyin işini iyi yapamamasının
C)Performans değerlendirmesinin
✓D)Psikolojik şiddetin
E)Adil olmayan görev dağılımının

Soru 73. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistemdir
B)İletişim, sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır
C)İletişim, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilimdir
✓D)İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir araçtır
E)İletişim, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir

Soru 74. Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan
2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış,
burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları
alabilmek için hangisini yapmamalıdır?
A)Problem anlatılırken dikkat anlatıcıya verilir
B)Problem anlatılırken gerekli notlar alınır
C)Hiçbir soru sormadan anlatıcının derdini kendiliğinden anlatması beklenir
✓D)Problem dinlenirken gerekli yerlerde sorular sorulur
E)Sakinleşmesi için telkinde bulunulur

Soru 75. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine
ne denir?
A)Kaynak
B)Kanal
✓C)Mesaj
D)Gürültü
E)Geri bildirim

Soru 76. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği
izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Savunucu dinleme
✓B)Aktif dinleme
C)Görünüşte dinleme
D)Yüzeysel dinleme 
E)Seçerek dinleme

Soru 77. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A)Kültüre göre biçimlenme
✓B)Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme
C)Güvenilir iletiler sağlama
D)Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme
E)İletişimin yokluğunu olanaksız kılma

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?
✓A)Bir ya da daha çok üyenin egemenliği
B)Amaç birliği
C)Üyeler arasında sıkı ve etkili iletişim
D)Olumlu değerlendirme
E)Duygusal etkileşim

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
A)Topluluğun eylemden vazgeçirilmesi için iletişim kurulmalıdır
B)Gösterinin temel haklardan biri olduğu unutulmamalıdır
✓C)Topluluktakilerden suç işlediği tespit edilenler beklemeksizin alınmalıdır
D)Topluluktan etkilenmemeye çalışılmalı ve provokasyona gelinmemelidir
E)Topluluğun agresif tavır ve hareketleri azaltılmaya çalışılmalıdır. 

Soru 80. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu
grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Grup Oluşumu
✓B)Grup Dinamiği
C)Grup Çatışması
D)Grup Bağlılığı
E)Grup Normu

Soru 81. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi
amaç için kullanılmaz?
A)Caydırıcı olmak için
B)Görevli ile gösterici/saldırgan arasında belirli bir mesafeyi korumak için
C)Göstericiyi/saldırganı etkisiz hale getirmek için
✓D)Göstericiyi/saldırganı yaralamak için
E)Hem fiziki, hem de psikolojik bir etki yaratmak için

Soru 82. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri,
zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?
A)Anayasa
B)2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
✓C)Türk Ceza Kanunu
D)1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 
E)6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun

Soru 83. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
✓A)Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
B)Fiziksel bütünlüğe zarar verici
C)Silahlı bir saldırı
D)Kimyasal bir saldırı
E)Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü

Soru 84. Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz
çatışmanın varlığından söz edilebilir.Bu cümledeki boşluğa hangi
A)Algılanan
✓B)Potansiyel
C)Hissedilen
D)Açık
E)Dikey

Soru 85. Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
✓A)Devriye görevlileri en az 3 kişiden oluşur
B)Görev Bölgesi çok iyi tanınmalıdır
C)Görev bölgesinde her zaman görünür olmalıdır
D)Devriye görevine kural olarak üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır 
E)Daima vakur ve nazik, aynı zamanda atik ve tetikte bulunurlar

Soru 86. Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya
herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
A)Uyarılma
B)Bilinç
✓C)Davranış
D)Kalıtım
E)Refleks

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
A)Topluluk veya kalabalığı bölmek
B)Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
✓C)Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
D)Topluluk veya kalabalık içinde lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
E)Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak

Soru 88. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce,
inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline
gelmesine ne denir?
A)Ahlâki gelişim
B)Mevki
C)Kariyer yapma 
✓D)Sosyalleşme
E)Statü

Soru 89. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek
isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya
teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?
A)Ekonomik suikast
B)Psikolojik suikast
✓C)Siyasi suikast
D)Kişisel suikast
E)Dini suikast

Soru 90. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan
mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek
amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A)Ziyaret planlaması
B)Güvenlik çalışması
C)Koruma çalışması
✓D)Öncü çalışması
E)Artçı ekip çalışması

Soru 91. Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi
doğru değildir?
A)Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur 
B)Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur
C)360 derece korunma sağlanmalıdır
✓D)90 derece koruma sağlanmalıdır
E)Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur

Soru 92. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)Saldırıyı fark eden koruma personeli diğerlerine saldırıyı ve yönünü bildirir
B)Saldırganı en yakındaki kişi etkisiz hale getirir
✓C)Saldırganı etkisiz hale getirmek için maksimum eleman kullanılır
D)Kaçış yönü saldırının tersi istikameti veya güvenli yere doğru olmalıdır
E)Önemli kişi çabuk ve sakin şekilde güvenli yere götürülür

Soru 93. Trafikte durulduğunda, korunan kişinin aracı ile koruma araçlarının alacağı
tedbirlerden biri değildir?
A)Korunan kişinin aracı, önündeki araca gerektiğinde müstakil olarak hareket edecek
mesafede durur
B)Sürücü duraklama anında, araç çevresini devamlı gözetler, kaçış olanaklarını
değerlendirir
C)Takip aracı, korunan aracın arkasında durur ve gerektiğinde trafiği durdurur
✓D)Şerit değiştirirken şoför duruma göre değiştirir, koruma amiri şoföre göre koruma
düzenini tekrar belirler
E)Korunan araç ile takip aracı arasında devamlı haberleşme olmalıdır

Soru 94. İkj araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
✓A)Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan koruma sistemidir
B)Korunan kişinin aracı ve koruma aracı vardır
C)Korunan kişinin aracında, korunan kişi, korumadan sorumlu kişi ve sürücü bulunur
D)Koruma aracı, korunan kişinin aracını devamlı gözlemleyebileceği pozisyonda kullanır
E)Duruma göre aracın önünde ve arkasında seyreder

Soru 95. Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel
kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne
denir?
A)Öncü eskort
✓B)Kılavuz araç
C)Yakın koruma aracı
D)Artçı koruma aracı
E)Son güvenlik aracı

Soru 96. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek
ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
A)Adli
B)Siyasi
✓C)Önleyici
D)Trafik
E)İdari 

Soru 97. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan
şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket
kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Korunan şahısla birlikte araçları terk edip yaya olarak uzaklaşmak
B)Korunan şahsı makam aracında bırakıp saldırıya karşılık vermek
✓C)Koruma aracıyla makam aracını perdeleyip korunan kişiyi koruma aracına alıp hızla çatışma
bölgesinden uzaklaşmak
D)Kolluk kuvvetlerine bilgi verip yardım gelene kadar araçları terk etmemek
E)Koruma aracıyla makam aracını arkasından iterek olay yerinden uzaklaştırmak

Soru 98. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
✓A)Suçun önlenmesinde, deliller toplanmasında ve suçluların yakalanmasında genel kolluk ve
özel kolluk kuvvetleri koordineli olarak çalışmalıdır
B)Suç ve suçluları herkes kendi görev alanında takip etmelidir
C)Suçla ilgili elde edilen bilgiler gizli tutulmalıdır
D)Adli bir olay ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi işlemlerin hızlanması adına durumu derhal
Cumhuriyet Savcısına bildirir
E)Özel kolluk kuvvetleri spor müsabakalarında polis amirinin emri ile arama yapabilirler

Soru 99. Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen
kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?
A)Gözaltına almalıdır
B)Cumhuriyet savcısına haber vermelidir 
C)Görevli olduğu yerden uzaklaştırmalıdır
D)Bağlı oldukları özel güvenlik şirketine durumu bildirmelidir
✓E)Genel kolluk görevlilerine derhal durumu bildirmelidir

Soru 100. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve
kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi

boşluklara hangi ikili getirilmelidir?
✓A)Mülki İdare Amiri/Genel Kolluk Amirinin
B)Kaymakam/Valinin
C)Vali/İçişleri Bakanının
D)Emniyet Müdürü/Jandarma Komutanının
E)Savcı/Valinin

 

 

75. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 75. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 75. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 75. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım